Algemene voorwaarden 

We hebben voor aankopen in onze fysieke winkel in Enschede aparte voorwaarden opgesteld, die je hieronder kunt downloaden.

Algemene voorwaarden Maison Manon winkel downloaden

De algemene voorwaarden voor alle webshop aankopen, vind je hieronder.

Artikel 1: Definities

 • Maison Manon B.V., gevestigd te Enschede, wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als “verkoper” of als Maison Manon.
  [Onder “Koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maison Manon in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.]
 • De wederpartij van verkoper wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als “koper”.
 • Partijen zijn verkoper en koper samen.
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.
 • De internetsite(s) van Maison Manon richten zich op de Europese markt.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 • Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Maison Manon is ingestemd.
 • Maison Manon behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 • Door het gebruik van de internetsite(s) van Maison Manon en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 • Maison Manon is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

Artikel 3: Betaling

 • De volledige koopsom wordt altijd meteen op de internetsite voldaan middels een vooruitbetaling. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van reservering en de vooruitbetaling.
 • Maison Manon kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 • Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsplicht heeft voldaan.
 • Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.
 • In geval van een eenmalige machtiging zal de machtiging worden uitgevoerd voordat de producten kunnen worden verzonden.
 • Betaalmethodes van KlarnaIn samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
 • Achteraf Betalen
 • Gespreid Betalen
 • U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement
  verwerkt.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 • Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 • De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere overheidsheffingen.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Maison Manon herroepen worden in geval de koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Maison Manon de koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Maison Manon garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 • Alle prijzen op de internetsite zijn uitgedrukt in Euro’s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
 • De koper is de prijs verschuldigd die Maison Manon in haar bevestiging conform deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Maison Manon worden gecorrigeerd.
 • Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de koper medegedeeld.
 • Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Maison Manon. Prijsverhogingen opgelegd door wettelijke bepalingen zoals verhoging van het BTW tarief mogen per definitie worden doorgevoerd. De koper zal echter in alle gevallen eerst door Maison Manon worden geïnformeerd.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 • De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestellingen binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de koper is ontvangen.
 • Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens specificaties op maat zijn gemaakt, speciaal zijn besteld of slechts kort houdbaar zijn.
 • De koper kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 • Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer versterkte redelijke en duidelijke instructies.
 • Maison Manon is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
 • De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.
 • Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt Maison Manon binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de koper aan Maison Manon betaalde.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 • Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 • In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 • Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 8: Onderzoek, reclamaties

 • Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 • Reclamaties met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 • Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 • Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen in verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 • Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 • Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclamaties meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

 • Is aan koper een monster of model getoond of versterkt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn versterkt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 10: Levering

 • Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Maison Manon ernaar om bestellingen die voor 17.00 uur s middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling.
 • De consument zal door Maison Manon op de hoogte gebracht worden als de levertijd langer duurt als de 30 dagen. De consument heeft na 30 dagen het recht (tenzij anders overeengekomen) de koopovereenkomst te ontbinden. Creditering van het aankoopbedrag zal binnen uiterlijk 30 dagen plaats vinden.
 • Maison Manon kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 • Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 • Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Maison Manon streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de koper te melden.
 • Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
 • Er kan ook gekozen worden om de bestelling af te halen. Afhalen is mogelijk op werkdagen tijdens de openingstijden nadat dit op de internetsite is ingevuld tijdens het bestelproces.
 • Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 • Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 • Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 • Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomsten, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 • Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
 • Verkoper is bij levering met pakketdiensten aansprakelijk tot het moment van afgifte aan de desbetreffende pakketdienst.

Artikel 11: Overmacht

 • Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 • Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs met door koper kan worden verlengd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmogelijkheden en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 • Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
 • Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Ingeval van overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 • Rechten van partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijk instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 • De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
 • Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 • Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 • In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 • Maison Manon is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Maison Manon heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 • Indien Maison Manon om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Maison Manon of de fabrikant zijn verricht;
  b. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 • De koper is gehouden Maison Manon te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Maison Manon zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
 • Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 • Het is mogelijk dat Maison Manon op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Maison Manon is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 15: Klachtplicht

 • Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 • Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

 • Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van een kalenderjaar na ontvangst van het verkochte door koper.
 • De bedoelde garantie sterkt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake van een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 • De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dat wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 • Indien de door verkoper verstrekte garantie met betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt versterkt.

Artikel 17: Intellectuele eigendom

 • De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Maison Manon, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 • Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 • Het is de koper verboden gebruik te maken van, of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Maison Manon, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

Artikel 18: Persoonsgegevens

 • De gegevens die u invoert op de internetsite(s) van Maison Manon worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt
 • U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. U dient hiertoe een e-mail te zenden aan info@maisonmanon.nl

Artikel 19: Toepasselijk recht

 • Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 • Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 20: Diversen

 • Maison Manon is gevestigd te Hengelosestraat 123, 7514 AE Enschede, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr.08110362. Het BTW-identificatienummer is NL 812191870 B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Maison Manon op bovenstaand adres of naar het e-mail adres info@maisonmanon.nl
 • De Maison Manon helpdesk is bereikbaar via 053-4310527 of info@maisonmanon.nl voor informatie tijdens openingstijden.
 • Maison Manon streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 8 uur (tijdens werkdagen) te beantwoorden.
 • Heb je een vraag over onze algemene voorwaarden? Stuur ons dan gewoon even een mailtje naar info@maisonmanon.nl